صندوق معدات-13710

نموذج: رقم 13710
المواصفات: 17 ″